Reklamačné podmienky

POSTUP PRI REKLAMÁCII:

Našli ste závadu, alebo niečo nieje v poriadku ??

Zabalte a pošlite nám výrobok nazad - doporučene na našu adresu uvedenú na faktúre:

Nezabudnite priložiť doklad (faktúru) a reklamačný protokol s popisom chyby výrobku. Ak tovar vraciate a odstupujete od zmluvy treba priložiť vyplnený formulár odstúpenie zmluvy.

 Reklamačné podmienky:

a/   Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty skontrolovať či zásielka nevykazuje známky poškodenia. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie, iné rozsiahle poškodenie)  zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom protokol o zistených poškodeniach spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu uznané nebudú. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

 b/  Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.  Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.

c/   V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti / uvedená v záložke o nás / . Balík musí byť riadne zabalený s  obsahom komplet reklamovaného tovaru, kópiu faktúry, stručným popisom závady na tovare, kontaktné údaje kupujúceho so spiatočnou adresou, telefonický kontakt, vrátane e-mailovej adresy, pokiaľ ňou disponujete. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v zásade základných hygienických štandardov.

d/   Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

e/   V prípade oprávnenej reklamácie zo strany kupujúceho, náklady na spiatočnú prepravu hradí predávajúci.


f/    V prípade, že závada  na tovare vznikne v záručnej dobe, má zákazník právo požadovať jej odstránenie. Ak  závada na tovare je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi chybný výrobok novým výrobkom. V prípade, že predávajúci už nebude v čase  oprávnenej reklamácie disponovať identickým výrobkom, alebo sa nedohodne  predávajúci s kupujúcim na dodaní podobného tovaru v tej istej cene, bude zákazníkovi vrátená plná čiastka vrátane poštovného a balného, ktoré zákazník za tovar zaplatil a to najneskôr do 14 dní od vzniku nároku.


g/  Z hygienických dôvodov nie je možné vracať rozbalenú spodnú bielizeň, plavky.

Pokiaľ zákazník tento tovar vyberie z uzavretého obalu, v ktorom ho dodávame, nie je možné odstúpenie od zmluvy z hygienických dôvodov v 14-dňovej lehote / § 1837 písm. G / Zákona č. 89 / 2012 Zb. OZ v účinnom znení.

h/ Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté nasledovným:
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

- znečistením jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, nesprávnou údržbou, resp. nerešpektovaním továrenského označenia na štítku, ako tovar správne čistiť a udržiavať
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy) - pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu                                        

- mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod. 

Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

i/    V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

j/    Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočných prieťahov, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

k/   O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. Doporučenou poštou mu bude doručený protokol o reklamácii. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci.

l/    Priebežne sa môžete informovať o stave Vašej reklamácie na telefónom čísle 0901 777 117 cez pracovné dni od 10.00 do 16.30 hod. alebo prostredníctvom e-mailu  bellavin@bellavin.sk .Kontaktnou osobou je Michaela  Jančichová.

m/  Reklamovaný tovar je potrebné poslať na adresu sídla spoločnosti spolu s kópiou faktúry,  vypísaným reklamačným formulárom, ktorý je pribalený ku každej objednávke a to na adresu:

Michaela Jančichová

BELLAVIN 

Mateja Bela 46

921 01 Piešťany

 

Menu

QR kód

Nastavenia

Kliknite pre ďalšie produkty.
Nenašli sa žiadne produkty.

Podiel

Vytvoriť si zdarma účet na používanie zoznamu obľúbené.

Zaregistrovať sa