Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

Objednávky zrealizované prostredníctvom internetového obchodu BELLAVIN.sk, ktorého prevádzkovateľom je Michaela Jančichová, Mateja Bela 46, 921 01 Piešťany (ďalej predávajúci), sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými nákupnými aj  reklamačnými podmienkami uvedenými na web stránke

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s uvedenými obchodnými  podmienkami a riadne im porozumel. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednaného tovaru zo strany predávajúceho  a jeho  následným prijatím na strane kupujúceho. Pre platnosť objednávky je dôležité, aby všetky údaje a náležitosti pri realizácii elektronickej objednávky boli uvedené úplné a pravdivé.

Objednávku tovaru  môže kupujúci uskutočniť prostredníctvom internetového obchodu www.BELLAVIN.sk

                                                                    

 

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky

- dodať kupujúcemu tovar zabalený tak, aby nedošlo  počas manipulácie u prepravnej spoločnosti k jeho poškodeniu

- predávajúci musí zabezpečiť dodanie objednaného tovaru na miesto určené kupujúcim, čím sa považuje dodanie tovaru za splnené. Tovar sa dodáva kupujúcemu spolu s daňovým dokladom, formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačným formulárom.

- v prípade, že predávajúci odošle omylom iný druh tovaru, alebo v inej veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku, ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane prepravných  nákladov, ktoré vznikli zákazníkovi po odoslaní zásielky späť predávajúcemu, prípadne zašle opätovne po dohode s kupujúcim správny druh tovaru vrátane správnej veľkosti, pričom všetky náklady na prepravu znáša predávajúci.

V závislosti na charaktere  objednávky  ( množstvo objednaného tovaru, vysoká cena, vyššie náklady na prepravu a i. ) si predávajúci  vyhradzuje požiadať kupujúceho o platbu vopred na účet . Predávajúci  je taktiež oprávnený overiť si  dôveryhodnosť objednávky telefonickou, alebo písomnou formou u kupujúceho. V prípade, že  nebude možné overiť dôveryhodnosť objednávky zo strany predávajúceho u kupujúceho, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.


Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou  objednávateľa / prijímateľa

- za poškodenie zásielky zavinené  prepravnou spoločnosťou


Kupujúci sa zaväzuje:

- kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode BELLAVIN.sk. Kupujúci prehlasuje, že si obchodné podmienky  prečítal, riadne im porozumel, objednávku spravil na základe slobodnej vôle bez nátlaku inou osobou a stanovené podmienky sa zaväzuje dodržiavať.

- objednaný tovar si prevziať, pričom musí skontrolovať neporušenosť obalov

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že sa kupujúci rozhodne z nejakých dôvodov záväznú objednávku pri doručení neprevziať / výnimku tvorí poškodenie zásielky zavinené  prepravnou spoločnosťou – / viď pokyny v odseku dodacie podmienky / , predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15 EUR. Objednávateľovi  po neprevzatí zásielky budú následne  zaslané všetky informácie o spôsobe zaplatenia zmluvnej pokuty.

V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie objednávky, je povinný uhradiť náklady prvého pokusu o doručenie, ako aj opätovného doručenia objednávky.

Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správania si vyhradzujeme právo viac nepristupovať k žiadnemu kúpno-predajnému vzťahu.

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sa predávajúci zaväzuje realizovať v čo najkratšom termíne, pričom objednávky spravidla vybavujeme do 24 hodín a zásielka Vám bude doručená spravidla do 2 - 4 pracovných dní.

Pri neočakávaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť, v takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru. V takomto prípade budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne objednávku zmeniť. 

Po odoslaní vašej objednávky, Vám pošleme potvrdzujúci mail. V prípade, že Vám tovar do 4 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás. Pomocou čísla zásielky ju nájdeme a problém vyriešime.

 

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené na webovej stránke  internetového obchodu BELLAVIN.sk sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien. V prípade, že pri tovare bude omylom uvedená suma 0,- €, prosím

táto cena nie je platná a jedná sa o tlačovú chybu, preto tento tovar prosím neobjednávajte.

Ceny a ponuka jednotlivých položiek tovaru zostáva rovnaká až do vypredania zásob jednotlivých položiek tovaru. Zľavy a akcie platia do vypredania zásob, ak nie je inak uvedené.

                                                                                                                                                                                                                              Cena tovaru je uvedená ako konečná cena pre zákazníka.  Predavajúci  nie je platcom DPH. Všetky uvedené ceny sú v mene € / slovom : euro /. V cene tovaru nie je započítané poštovné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

5. Spôsob platby za tovar , poštovné, doprava:

DOBIERKA:

Objednaný tovar zasielame poštou doporučene, na adresu udanú zákazníkom v objednávke cez Slovenskú poštu. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky. Cenu, ktorú zákazník zaplatí pri prevzatí  objednaného tovaru tvorí  čiastka za tovar + poštovné. Cena poštovného pri dobierke Slovenskej pošty pri platbe na účet je 3,50 €. 

PLATBA VOPRED NA ÚČET:

Platbu je možné vykonať aj vopred a to  prevodom na účet. V prípade, že si prajete využiť túto možnosť, stačí pri dokončovaní objednávky zaškrtnúť kolónku platba vopred na účet. Po úhrade bude tovar hneď zaslaný na Vami zadanú adresu ako doporučená zásielka alebo balík. Číslo účtu  v tvare IBAN SK36 0900 0000 0051 3506 9163 . Účet je vedený v Slovenskej sporitelni / SLSP /.
Pri platbe na účet musí byť platba uskutočnená do troch pracovných dní, inak sa zmluva automaticky ruší. Objednávkový systém Vám vždy započíta celé poštovné , dobierku, alebo kuriéra DPD. Ceny za spomínané služby sú uvedené pri zadávaní objednávky a  platia  doručenie v rámci Slovenskej republiky.

       Pri kúpe nad 70 eur poštovné zdarma

       Dobierka   / Slovenská pošta /                    3,50  euro

       DPD   / kuriér /                                             3,50  euro

                            

 

 

6. Zrušenie objednávky

a) Kupujúci má právo kedykoľvek pred jej  záväzným potvrdením objednávku stornovať a to bez udania dôvodu.
b) Kupujúci má právo stornovať zadanú objednávku aj po jej záväznom potvrdení  avšak len v prípade, ak si predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v dohodnutej, alebo dodatočne odkomunikovanej lehote.
c) Kupujúci má právo stornovať bez uvedenia dôvodu zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj vtedy, ak objednaný tovar ešte  nebol odoslaný na adresu kupujúceho. Zrušenie objednávky však musí kupujúci zrealizovať jednak formou mailu na adresu : bellavin@bellavin.sk  a súbežne prostredníctvom SMS na  tel. číslo 0901 777 117 .
V prípade, že kupujúci zaplatil  časť alebo celú cenu, bude mu táto suma vrátená v lehote 14-tich  dní od stornovania objednávky.

 

7. Vrátenie peňazí

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti Michaela Jančichová / BELLAVIN /, Mateja Bela 46, 921 01 Piešťany.

Tovar musí byť kompletný,  v originálnom balení, nepoužitý, nepoškodený s neodstránenou visačkou a vypísaným tlačivom  „ odstúpenie od zmluvy “. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto je vhodné, aby kupujúci zasielal tovar spať poistený  a prostredníctvom doporučenej zásielky. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku. Cena za tovar vrátane poštovného a balného, bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia, avšak za predpokladu, že budú zo strany vracajúceho dodržané všetky vyššie spomínaných náležitostí o kompletizácii, nepoškodení a i.  Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bezodkladne po odstúpení od zmluvy spolu s faktúrou.

V prípade, že sa predávajúcemu vráti od kupujúceho tovar v porušenom stave, ako je opotrebovanosť, znečistenosť, nekompletnosť a i., je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare znášať na svoje náklady a to tak, že predávajúci je oprávnený odrátať si zo sumy čiastku vynaloženú na pokrytie nákladov vynaložených s uvedením tovaru do pôvodného stavu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

 

8. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov, prevádzkovateľ internetového obchodu BELLAVIN.sk, sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu BELLAVIN.sk.  Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka  jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy. Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie a evidencia objednávok .

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a jeho nákupoch. Taktiež má možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať a žiadať odstránenie svojich osobných údajov z  databázy internetového obchodu.   Predávajúci sa zaväzuje, že nikdy neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom spotrebiteľovi tretej strane. Jedinou výnimkou sú osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. 

Menu

QR kód

Nastavenia

Kliknite pre ďalšie produkty.
Nenašli sa žiadne produkty.

Podiel

Vytvoriť si zdarma účet na používanie zoznamu obľúbené.

Zaregistrovať sa